image

Lektorský tým

Na setkání v rámci pořádaných vzdělávacích programů, konzultací a supervizí se na Vás těší:

Bc. Gabriela Betková

Absolventka UJEP - Sociální politika a sociální práce, absolventka UJEP - Učitel odborného výcviku. Získala certifikáty ECDL Komplet Grafik - webdesigner. Má 10 let lektorské praxe v různých ziskových i neziskových organizací. Lektoruje kurzy týkající se informačních technologií a kurzy soft-skills.

Růžena Bergmanová

Studentka Vyšší odborné školy, obor sociální práce a absolventka rekvalifikačního kurzu „Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných“ a výcviků v krizové intervenci a problematiky komplexního přístupu v psychosociální rehabilitaci. Pracuje jako vedoucí psychosociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním ve Fokusu Liberec. V Sociální agentuře pracuje jako konzultantka a lektorka kurzů pro pečující osoby.

Kateřina Cibulková

Od roku 2001 je členkou Správní rady Sociální agentury. Absolvovala kurz pracovníka pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných, kurz lektorských dovedností a výcvikový program v taneční terapii. Přes 10 let pracovala v neziskovém sektoru jako projektová manažerka v sociální oblasti. V současné době je lektorkou Sociální agentury v oblasti poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. Absolventka rekvalifikačního kurzu "Lektor" a "Pracovník v sociálních službách".

Bc. Hana Buchalová

Absolventka Obchodní akademie s rozšířenou výukou cizích jazyků v Ústí nad Labem. Během studia získala certifikát ECDL. Obhájením absolventské práce s tématem Financování občanského sdružení Sociální agentura úspěšně ukončila studium oboru Informatika ve státní správě na Vyšší odborné škole v Chomutově. V roce 2013 ukončila studium na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obor Finanční management. V Sociální agentuře pracuje jako lektorka a konzultantka.

PhDr. Jana Doubravová

Lektorka, terapeutka, soudní znalkyně. Vystudovala FF UK, absolvovala výcviky a kurzy zaměřené na diagnostické metody, skupinovou a rodinnou psychoterapii, krizovou intervenci, psychoonkologii. Má dlouhodobou praxi v oboru získanou v různých zařízeních a s různými cílovými skupinami klientů. Kromě vedení vzdělávacích programů se věnuje individuální a rodinné terapii, pedagogicko-psychologickému poradenství, pomoci při řešení náročných životních situací a řešení soudně znaleckých posudků.

 

Mgr. Dagmar Francová

Absolventka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor sociální práce a sociální politika a Univerzity Jana Amose Komenského Praha, obor vzdělávání dospělých. Před nástupem do Sociální agentury učila na Střední a Vyšší zdravotnické škole. Věnuje se aktivně dobrovolnictví a dokončuje systemický psychoterapeutický výcvik. V Sociální agentuře pracovala jako sociální pracovnice, v současné době pracuje jako vedoucí úseků pracovní rehabilitace a sociálních služeb. Lektoruje kurzy týkající se komunikačních dovedností se zaměřením zejména na lidi se zdravotním a mentálním postižením, dále kurzy věnující se standardům kvality soc. služeb. Absolventka rekvalifikačního kurzu "Lektor".

Ing. Ivana Holinková

Absolventka Kyjevského institutu národního hospodářství, obor ekonomie práce. Absolventka rekvalifikačních kurzů v projektovém managementu a managementu kvality. V sociálních službách pracuje od roku 2000 a v současné době působí jako ředitelka Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Ústí nad Labem. V Sociální agentuře působí jako lektorka kurzu "Pracovník v sociálních službách".

PhDr. Jana Horáková

Absolventka zdravotnické školy v Liberci po té absolvovala magisterské studium na FF UK Praha obor učitelství pro zdravotnické školy. Osm let vyučovala na zdravotnické škole, sociálně právní akademii a gymnáziu v Liberci i Jablonci nad Nisou. Od roku 1998 nastoupila do Fokusu Liberec, kde působí na pozici ředitelky společnosti. V roce 2006 obhájila doktorskou práci zaměřenou na  multidisciplinární přístup v péči o duševně nemocné. Absolventka pětiletého výcviku v rodinné terapii psychosomatických onemocnění a dalších dlouhodobých kurzů zaměřených zejména na  komunikaci, supervizi a lektorské dovednosti. Pracuje jako specializovaný odborník - inspektor kvality sociálních služeb, lektorka, konzultantka.

Mgr. Marie Jarošová

Absolventka Zdravotně sociální fakulty obor rehabilitace dětí, osob se zdravotním postižením a seniorů a Teologické fakulty obor sociální a charitativní práce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V průběhu profesní kariéry pracovala jako dětská sestra v nemocnici a Domově pro osoby se zdravotním postižením, dále jako vedoucí pečovatelské služby a v současnosti jako ředitelka organizace poskytující sociální služby pro seniory. Absolvovala výcvik pro externí inspektory kvality sociálních služeb a výcvik krizové intervence. Lektoruje především vzdělávací programy zaměřené na standardy kvality sociální služeb, komunikaci, etiky a profesních kompetencí pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Je specializovaným odborníkem – inspektorem kvality sociálních služeb.

Mgr. Stanislav Karas

Absolvent Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Speciální pedagogika. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii, sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR) a výcvik v systemické supervizi a koučování. V Sociální agentuře pracuje jako supervizor a lektor vzdělávacích programů zaměřených na manažerské dovednosti a komunikaci.

Mgr. Jan Kroupa

Přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost, www.ttnett.cz) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí. V Sociální agentuře působí jako lektor a konzultant v oblasti strategického řízení organizace.

Mgr. Jaromír Licek

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Absolvoval výcviky a kurzy zaměřené na oblast projektového managementu, tvorby a zavádění standardů kvality sociálních služeb nebo rehabilitace osob se zdravotním znevýhodněním. V Sociální agentuře pracuje na pozici ředitele organizace, dále lektoruje vybrané vzdělávací programy a poskytuje poradenství v oblasti implementace standardů kvality do praxe. Působí jako specializovaný odborník - inspektor kvality sociálních služeb. Spoluautor rekvalifikačního kurzu "Lektor".

Jaroslav Mendl DiS.

Absolvent Vyšší odborné školy zdravotnický záchranář. Má mnoholetou praxi v oblasti školení první pomoci. Pracuje jako zdravotnický záchranář a letecký záchranář pro speciální činnosti. V Sociální agentuře působí jako lektor kurzů první pomoci.

 

Mgr. Radka Michelová

Absolventka Filosofické fakulty UK Praha, obor sociální práce a účastnice doktorandského studia na Filosofické fakultě UP Olomouc. Od roku 2004 působí na FSE UJEP - katedra sociální práce jako odborná asistentka se zaměřením na sociální práci, sociální politiku a supervizi. Absolventka výcviku v systemické supervizi a koučování. V Sociální agentuře působí jako lektorka rekvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních službách“.

 

MUDr. Zlata Mistolerová

Absolventka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, atestace v oborech sexuologie a psychiatrie. V současné době působí jako primář sexuologického oddělení v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a vede sexuologickou a psychiatrickou ambulanci v Psychiatrické léčebně Kosmonosy. Realizuje množství přednášek a školení na témata: sexualita u mentálně hendikepovaných, tělesně hendikepovaných, sexualita u seniorů, deviantologie, sexualita a návykové látky. V Sociální agentuře působí jako lektorka kurzů zaměřených na problematiku sexuality uživatelů sociálních služeb.

Mgr. Dana Pivrncová

Absolventka magisterského programu Sociální politika a sociální práce - Řízení a supervize sociálních a zdravotnických organizací, specializace řízení, na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako vedoucí linky důvěry (telefonická krizová intervence, internetové poradenství), dále jako asistent projektového manažera v projektech ESF. V současné době dokončuje supervizní výcvik zaměřený na týmovou a případovou supervizi a působí jako sociální pracovnice v pobytové službě (zaměření na individuální plánování a metodiky práce), inspektorka kvality sociálních služeb, metodik a konzultant standardů kvality sociálních služeb.

Mgr. Karolína Ranglová

Absolventka Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor vychovatelství pro speciální zařízení. Od roku 2007 pracuje v organizaci Člověk v tísni,o.p.s. a v současné době jako metodik předškolních klubů. Je absolventkou výcviku v systemické supervizi a koučování. V Sociální agentuře působí jako supervizorka sociálních služeb.   

 

Mgr. Svetlana Pokorná - Vrablecová

Absolventka Univerzity Komenského v Bratislavě, obor sociální práce. Absolvovala sociálně-psychologický výcvik, rekvalifikační kurz pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných, výcvik v systemické terapii a v systemické supervizi a koučování. V Sociální agentuře pracuje jako supervizorka a lektorka vzdělávacích programů.

 

 

Mgr. Marie Šťastná

Psycholožka, lektorka, konzultantka. Absolventka FF UK Praha. Absolvovala výcviky a kurzy zaměřené na psychodiagnostiku, krizovou intervenci, terapeutickou činnost a manažerské dovednosti. Získala dlouhodobé zkušenosti zejména ve školství, pedagogicko-psychologickém poradenství, v oblasti vzdělávání dospělých a v soukromé psychologické praxi. Zaměřuje se nejen na individuální práci s dětskými a dospělými klienty, vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků pomáhajících profesí, ale i na práci s rodinou a skupinou. V Sociální agentuře pracuje jako lektorka vzdělávacích programů pro pěstounské rodiny a pracovníky v sociálních službách.

 

Bc. Dana Veselá

Absolventka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociálně pedagogická asistence. V Sociální agentuře pracuje jako sociální pracovnice a lektorka vybraných vzdělávacích programů. Lektorské dovednosti získala v rekvalifikačním kurzu "Lektor". Pro Sociální agenturu vytváří databáze, kde uplatňuje znalosti získané v počítačové škole Gopas.

 

PhDr. Václav Jílek

Klinický psycholog. Vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od studií se zajímá o problematiku komunitní psychiatrické péče. Pracoval v chráněném bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Po univerzitě nastoupil do Psychiatrické nemocnice Kosmonosy, kde se věnoval pacientům v seniorském věku, s problematickou závislosti nebo psychotickým onemocněním. Zúčastnil se pilotního projektu multidisciplinárního terénního týmu Fokusu Mladá Boleslav. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v integrativní terapii ve Skálově institutu. V současnosti působí v psychologické ambulanci jako psychodiagnostik a psychoterapeut. Zároveň vyučuje psychologii na soukromé Vysoké škole obchodní. Pro Sociální agenturu lektoruje témata duševního zdraví.

Mgr. Ladislava Vopatová

Absolventka Vysoké školy podnikání, oboru Sociální a charitativní práce, a Karlovy Univerzity, oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních. Je spoluzakladatelkou Asociace občanských poraden v České republice, čtrnáct let pracovala jako ředitelka sociálních organizací (Farní charita Děčín, Charitní sdružení Děčín). V současné době pracuje jako specializovaný odborník – inspektor kvality sociálních služeb, konzultant a metodik pro zavádění standardů kvality sociálních služeb, supervizor pro personál poskytovatelů sociálních služeb a lektor v oblasti systému sociální ochrany včetně sociálních služeb, komunikačních dovedností, právního minima, apod. 

Mgr. Daniela Wogurková

Absolventka Filozofické fakulty v Praze, obor sociální práce, specializace na management nestátních organizací. Je absolventkou výcviku v systemické supervizi a koučování, dále hodnotitelkou projektů Evropského sociálního fondu v ČR. V Sociální agentuře pracuje jako supervizorka a lektorka vzdělávacích programů zaměřených na „měkké dovednosti“. Spoluautorka rekvalifikačního kurzu "Lektor"

Mgr. Alena Janáčková

Absolventka Zdravotně sociální fakulty, obor rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V sociálních službách začala pracovat před více jak 15 lety, nejdříve jako sociální pracovník v Domově pro matky s dětmi a od roku 2012 jako vedoucí služby podpora samostatného bydlení ve Fokusu Liberec. Absolventka rekvalifikačního kurzu "Lektor".

Bc. Kateřina Záhorová

Po studiu na střední škole se sociálně právním zaměřením, absolvovala rekvalifikační kurs pro pracovníka v sociálních službách se zaměřením na duševní zdraví. V roce 2011 ukončila studium na Technické univerzitě v Liberci, studijní program sociální práce. V závěrečné práci se věnovala tématu psychosociální kvalita života osob s psychickou poruchou psychotické hloubky. Pracuje ve Fokusu Liberec jako vedoucí dvou sociálních služeb. Absolventka rekvalifikačního kurzu "Lektor".

Mgr. Irena Horáčková

Absolventka bakalářského studia Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (obor Sociálně pedagogická asistence) a magisterského studia téže Univerzity (v oboru Učitelství českého jazyka a literatury a základů společenských věd pro střední školy). V Sociální agentuře působila nejdříve jako dobrovolník, po dokončení studia se dva roky věnovala učitelské praxi na Gymnáziu J.Jungmanna v Litoměřicích. Od září 2013 působí v Sociální agentuře jako sociální pracovnice a lektorka vzdělávacích kurzů. Absolventka rekvalifikačního kurzu "Lektor".

PaedDr. Václav Schmidt

Speciální pedagog, psychoterapeut, lektor psychoterapie. Absolvoval výcviky SUR, systematické rodinné terapie a integrativní supervize. V sociální agentuře pracuje jako supervizor.

 

Bc. Hana Buchalová

Absolventka Univerzity Jana Amose Komenského v Praze – obor vzdělávání dospělých a Vyšší odborné školy v Dubí- obor sociální práce a sociální pedagogika. Od vzniku Sociální agentury v roce 2002 působila na postu Sociální pracovnice. Během své dlouholeté praxe získala odborné zkušenosti v sociální sféře, dalšího vzdělávání dospělých a lektorování specifických cílových skupin, jako jsou motivačně aktivizační programy pro osoby se zdravotním postižením. V současné době pracuje v Sociální agentuře jako lektorka vzdělávacích programů v sociální oblasti.

 

Mgr. Tereza Palánová

Absolventka Husitské teologické fakulta Univerzity Karlovy - obor: Psychosociální studia – Teologie. Absolvovala psychoterapeutický výcvik, SUR výcvik a absolvovala Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb. V Sociální agentuře působí jako lektorka vzdělávacích programů v oblasti Standardů kvality sociálních služeb.   

 

Mgr. Radka Mikulová

Absolventka Zdravotně sociální fakulty, obor rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V sociálních službách pracuje od roku 2010 jako sociální pracovnice, koordinátorka a odborná poradkyně. Zajímá se o individuální a kariérové poradenství, pracovní rehabilitaci a poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Účastnice sebezkušenostního výcviku v přístupu zaměřeném na člověka (rogersovská psychoterapie). Absolventka rekvalifikačního kurzu „Lektor“. Pro Sociální agenturu lektoruje kurzy zaměřené na komunikaci s lidmi s mentálním postižením a působí v lektorském týmu kurzu Pracovník v sociálních službách.

 

Mgr. Michal Žmolík

Absolvent Fakulty Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, obor řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, předtím Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii. Má úplné akreditované psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém a daseinsanalytickém směru. Vede si vlastní psychoterapeutickou praxi, je výcvikovým lektorem akreditované psychoterapeutické výcvikové komunity. Věnuje se supervizi a vzdělávání formou přednášek, kurzů i workshopů, jejichž náplň tvoří na základě různorodých zkušeností převážně z oboru školství, sociální a zdravotní péče. Nejraději školí témata: komunikace, řešení konfliktů, stress management, syndrom vyhoření, práce s emocemi, osobní rozvoj, paliativní péče, týmová spolupráce, řízení a supervize.